За проекта

Име на проекта: Повишаване на качеството на професионалното обучение чрез примери за технологията на изкуствения интелект в различни области (EU2AI)

2021-1-BG01-KA220-VET-000034626

Описание: Проектът се фокусира върху приложение на игровата концепция в обучението по изкуствен интелект в условията на дистанционно обучение с цел подобряване на общото представяне на студентите, както и мотивация и участие в онлайн курсовете. С цел осигуряване на необходимата обратна връзка ще бъде разработена система за оценяване и следене на напредъка на студентите, като те ще получават и необходимата обратна връзка.
Поради това целите на проекта включват:
•Обучение на студентите за квалификации, необходими на пазара на труда;
•Развиване уменията на учителите и учениците в областта на изкуствения интелект (ИИ);
•Развиване сътрудничеството между висшето, професионалното образование и малките и средни предприятия;
•Развиване на дигиталните умения и дистанционното обучение на образователно и обучително ниво;
•Промотиране на продължаващото професионално образование и обучение с лесен достъп до съдържанието чрез дистанционна платформа за обучение;
•Гарантиране, че уменията и способностите на студентите са съвместими с базовите умения и способности на пазара на труда;
•Подобряване и разширяване на кооперирането в областта на професионалното и висшето образование;
•Създаване на квалифицирана работна ръка, която може да провежда изследвания в областта на изкуствения интелект в професионално училище, колеж и университет, както и да повиши нивото на дигиталната индустрия;
•Подкрепа за силни партньорства между бизнеса и образователните институции.

Вид на  проект:  Международен

Срок на проекта:  2021-2023 г

Организация координатор:  Бургаски свободен университет

Ръководител:  доц.д-р Веселина Жечева

Фейсбук страница:  https://www.facebook.com/Project-EU2AI-102517532306286

Програма за финансиране:  Еразъм+, KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение